Invordering Lokale Overheden

Door onze inmiddels jarenlange ervaring kunnen wij u brede ondersteuning bieden op het gebied van de Invordering. Deze ondersteuning kunnen wij bieden in de directe uitvoering maar ook in de adviserende rol op het gebied van procesverbetering en aansturing.

Invorderen kan op vele manieren. Vanuit de praktijk is onze ervaring dat een korte en vernieuwende methodiek van invorderen ingezet moet worden om de belastingschuldige zijn verplichtingen na te laten komen. Wij beoordelen vooraf welk invorderingstraject het best past bij de aangeleverde belastingschuldige, hierdoor realiseren wij een korte doorlooptijd met een postief resultaat.

Gedurende het gehele invorderingstraject wordt altijd afgewogen welke maatregelen proportioneel en / of maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Wij maken onderscheid in belastingschuldigen die niet kunnen en / of niet willen betalen. Het begeleiden van de belastingschuldigen tot een normaal betalingsgedrag (ook voor in de toekomst) vinden wij van belang. Het persoonlijk contact, met daarbij de mogelijkheid tot begeleiding / uitleg, levert een structurele oplossing.

U krijgt een vast contactpersoon die voor u altijd bereikbaar is. U kunt daarnaast ook online de actuele stand van zaken inzien en de totale voortgang van de door u overgedragen aanslagen raadplegen.

Met de meest actuele kennis op het gebied van de geldende wet- en regelgeving kunnen wij u ondersteunen in onder meer:
- Het gehele administratieve invorderingstraject
- Behandeling verzoeken en beroepschriften kwijtschelding
- Betekenen van hernieuwde bevelen
- De gehele dwanginvordering vanaf de aanmaning, het dwangbevel of het hernieuwd bevel
- Beslagopdrachten / uitvoeren van executiemaatregelen
- Beslaglegging op voertuig(en)
- Behandeling van uw oninbare aanslagen

Klik hier om direct contact met ons op te nemen.